άδειες

Εργασίες για τις οποίες απαιτείται έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Submitted by lts on Thu, 05/05/2022 - 10:00

Οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Ν. 4495/2017 και είναι οι εξής:

α) δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας εκτός εάν η έγκριση οι δοκιμαστικές τομές του εδάφους διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς για εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003,

Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια

Submitted by lts on Mon, 05/02/2022 - 21:56

Οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται καμμία οικοδομική άδεια, κανονική ή μικρής κλίμακας, αλλά μόνο βεβαίωση μηχανικού για το αν απαιτούνται ή όχι εγκρίσεις, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4495/2017 είναι οι εξής:

α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής, επισκευής ή αντικατάστασης δαπέδων,