μικρής κλίμακας

Εργασίες για τις οποίες απαιτείται έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Submitted by lts on Thu, 05/05/2022 - 10:00

Οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Ν. 4495/2017 και είναι οι εξής:

α) δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας εκτός εάν η έγκριση οι δοκιμαστικές τομές του εδάφους διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς για εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003,