Παράβολα άσκησης αντιρρήσεων δασικών χαρτών

Submitted by lts on Tue, 05/03/2022 - 14:18

Για την υποβολή αντιρρήσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες απαιτείται (μεταξύ άλλων) καταβολή παραβόλου ύψους ανάλογα με την έκταση ως εξής:

α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του ν. 2308/1995, πέντε (5) ευρώ.
β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου α), είκοσι (20) ευρώ.
γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., σαράντα πέντε (45) ευρώ.
δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ., ενενήντα (90) ευρώ.
ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 10.000 τ.μ. έως και 20.000 εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ευρώ.
στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
ζ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., επτακόσια (700) ευρώ.
η) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ., χίλια εξακόσια πενήντα (1.650) ευρώ.